Facebook Pixel

Ulubione oferty

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Danych Osobowych


1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Antal sp. z o.o. (dalej: Antal sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000825336 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252813780, REGON: 385420420.

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).

2. Polityka zawiera: 
a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w Antal sp. z o.o., 
b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorce procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach).

3. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Zarząd Antal sp. z o.o., a w ramach Zarządu:
a) Członek Zarządu, któremu powierzono nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych.
b) Osoba wyznaczona przez Zarząd do zapewnienia zgodności z ochrony danych osobowych;

za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają;
c) Inspektor Ochrony Danych, Antal sp. z o.o. iod@antal.pl,
d) Komórka audytu wewnętrznego, jeżeli funkcjonuje w Antal sp. z o.o.,

za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:
e) Antal sp. z o.o.,
f) komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa informacji,
g) komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w dużym rozmiarze,
h) pozostałe komórki organizacyjne,
i) wszyscy członkowie personelu Antal sp. z o.o..

Antal sp. z o.o. powinna tez zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Antal sp. z o.o. z niniejsza Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych w Antal sp. z o.o.

4. SKRÓTY I DEFINICJE:

Polityka oznacza niniejsza Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119, s.1).

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

Osoba oznaczająca osobę, której dane dotyczą, o ile co innego wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizacje lub osobę, której Antal sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych ( np. usługodawca IT, zewnętrzna Księgowość).

Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowania przetwarzania danych osobowych, której polega na wykorzystaniu danych osobowych, które polega na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

Antal sp. z o.o. oznacza Antal sp. z o o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000825336 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252813780, REGON: 385420420.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W Antal sp. z o.o. – ZASADY OGÓLNE

5.1. Filary ochrony danych osobowych w Antal sp. z o.o.:
a) Legalność- Antal sp. z o.o. dba o ochronę prywatności i przetwarzania dane zgodnie z prawem.
b) Bezpieczeństwo – Antal sp. z o.o. zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmujących stale działania w tym zakresie.
c) Prawa jednostki – Antal sp. z o.o. umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
d) Rozliczalność – Antal sp. z o.o. dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

5.2. Zasady ochrony danych:
Antal sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
a) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
b) rzetelnie i uczciwie ( rzetelność);
c) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
d) w konkretnych celach i nie „na zapas” ( minimalizacja);
e) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
f) z dbałością o prawidłowość danych ( prawidłowość);
g) nie dłużej niż potrzeba ( czasowość);
h) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych ( bezpieczeństwo).

5.3. System ochrony danych
System ochrony danych osobowych w Antal sp. z o.o.  składa się z następujących elementów:

1. Inwentaryzacja danych. Antal sp. z o.o. dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystywanych ( inwentaryzacja), w tym:
a) przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych;
b) przypadków przetwarzania danych osób, których Antal sp. z o.o nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane);
c) przypadków przetwarzania danych dzieci;
d) profilowania;
e) współadministrowania danymi.

2. Rejestr.
Antal sp. z o.o. opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną w Antal sp. z o.o.

3. Podstawy prawne.
Antal sp. z o.o.  zapewnia, identyfikuje, weryfikuje postawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
a) utrzymuje system zarządzania zgodnymi na przetwarzanie danych i komunikacje na odległość,
b) inwentaryzuje i szczególnie uzasadnienie przypadków, gdy Antal sp. z o.o. przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Antal sp. z o.o.

4. Obsługa praw jednostki.
Antal sp. z o.o. spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
a) obowiązki informacyjne. Antal sp. z o.o. przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków;
b) możliwość wykonywania żądań. Antal sp. z o.o. weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;
c) obsługa żądań. Antal sp. z o.o. zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO i dokumentowane;
d) zawiadomienie o naruszeniach. Antal sp. z o.o. stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadamiania osób dotkniętych zidentyfikowanymi naruszeniem ochrony danych.

5. Minimalizacja.
Antal sp. z o.o.  posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
a) zasady zarządzania adekwatnością danych;
b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności. 

6. Bezpieczeństwo.
Antal sp. z o.o.  zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
d) posiada system zarzadzania bezpieczeństwem informacji;
e) stosuje procedury pozwalające na identyfikacje, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.

7. Przetwarzający.
Antal sp. z o.o. posiada zasady doboru przetwarzających dane na jego rzecz, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

8. Eksport danych.
Antal sp. z o.o. posiada zasady weryfikacji, czy Antal sp. z o.o. nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków) takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.

9. Privacy by design.
Antal sp. z o.o. zarządza zmianami wpływającymi na prywatności. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnia prywatności (a w tym zgodność celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

10. Przetwarzanie transgraniczne.
Antal sp. z o.o.  posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

6. INWENTARYZACJA

6.1. Dane szczególnych kategorii i dane karne
Antal sp. z o.o. identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewniania zgodności z prawem przetwarzania takich danych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii lub danych karnych Antal sp. z o.o.  postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

6.2. Dane niezidentyfikowane
Antal sp. z o.o. identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane, i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

6.3. Profilowanie
Antal sp. z o.o. identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych, i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji Antal sp. z o.o. postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

6.4. Współadministrowanie
Antal sp. z o.o. identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

7. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

7.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni role mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizacje fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.

7.2. Antal sp. z o.o. prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.

7.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Antal sp. z o.o. rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.

7.4. W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Antal sp. z o.o. uznała za odrębna dla potrzeb Rejestru, Antal sp. z o.o. odnotowuje co najmniej:
a) nazwę czynności,
b) cel przetwarzania,
c) opis kategorii osób,
d) opis kategorii danych,
e) podstawę prawna przetwarzania wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnianego interesu Antal sp. z o.o., jeśli podstawa jest uzasadniony interes,
f) sposób zbierania danych,
g) opis kategorii odbiorców danych ( w tym przetwarzających),
h) informacje o przekazywaniu poza EU/EOG;
i) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

7.5. Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Polityki – „Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych”. Wzór Rejestru zawiera także kolumny nieobowiązkowe. W kolumnach nieobowiązkowych Antal sp. z o.o. rejestruje informację w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczanie się z niej.

7.6. Administrator w toku procesu przetwarzania zbiera następujące kategorie przetwarzanych danych osobowych:
a) dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, etc.,
b) dane dot. wykształcenia,
c) dane dot. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacji zawodowych,
d) dane dot. wizerunku i głosu kandydata utrwalone w formie audiowizualnej w trakcie rozmowy rekrutacyjnej,
e) inne niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

8. PLIKI COOKIES

8.1. Witryna https://antal.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

8.2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

8.3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Antal sp. z o o. stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

8.4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień;
4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8.5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.

8.6. Cookies stosowane przez Antal sp. z o.o. mogą służyć następującym celom:
1. optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika, poprawie wydajności i optymalizacji działania Strony.

8.7. Informacje zbierane i generowane przez Cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

8.8. W wyniku wykorzystywania Cookies nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika. Cookies używane przez Antal sp. z o.o. są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika.

9. PODSTAWY PRZETWARZANIA

9.1. Antal sp. z o.o. dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

9.2. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadania publiczne/ władza publiczna, uzasadniony cel Antal sp. z o.o.), Antal sp. z o.o. dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody – wskazując jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazujące kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.

9.3. Antal sp. z o.o. wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestracje i weryfikacje posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikacje na odległość ( e-mail, telefon, SMS itp.) oraz rejestracje odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności ( sprzeciw, ograniczenie itp.).

9.4. Kierownik komórki organizacyjnej Antal sp. z o.o. ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórkach przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawa jest uzasadniony interes Antal sp.z o.o., kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzania interes Antal sp. z o.o .

10. SPOSÓB OBSLUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH

10.1. Antal sp. z o.o. dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.

10.2. Antal sp. z o.o. ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Antal sp. z o.o. informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, o sposobie skorzystania z nich, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metod kontaktu z Antal sp. z o.o. w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.

10.3. Antal sp. z o.o. dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

10.4. Antal sp. z o.o. wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw i jednostki i obowiązków informacyjnych.

10.5. W celu realizacji praw jednostki Antal sp. z o.o. zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Antal sp. z o.o., zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,

10.6. Antal sp. z o.o. dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

11. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

11.1. Antal sp. z o.o. określa zgodnie z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

11.2. Antal sp. z o.o. informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie zadania tej osoby.

11.3. Antal sp. z o.o. informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.

11.4. Antal sp. z o.o. informuję osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.

11.5. Antal sp. z o.o. określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe ( np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).

11.6. Antal sp. z o.o. informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

11.7. Antal sp. z o.o. informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania,

11.8. Antal sp. z o.o. informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

11.9. Antal sp. z o.o. informuję osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie  z tą osobą.

11.10. Antal sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

12. ŻĄDANIA OSÓB

12.1. Prawa osób trzecich
Realizując prawa, osób których dane dotyczą Antal sp. z o.o. wprowadza proceduralne gwarancje ochrony prawa i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Antal sp. z o.o. może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową.

12.2. Nieprzetwarzanie
Antal sp. z o.o. informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

12.3. Odmowa
Antal sp. z o.o. informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

12.4. Dostęp do danych
Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Antal sp. z o.o. informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących.  Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych

12.5. Kopie danych
Na żądanie Antal sp. z o.o. wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Antal sp. z o.o. wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.

12.6. Sprostowanie danych
Antal sp. z o.o. dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Antal sp. z o.o. ma prawa odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowość danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Antal sp. z o.o. informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

12.7. Uzupełnienie danych
Antal sp. z o.o. uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Antal sp. z o.o. ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Antal sp. z o.o. nie musi przetwarzać danych, które są zbędne). Antal sp. z o.o. może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Antal sp. z o.o. procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

12.8. Usunięcie danych
Na żądanie osoby Antal sp. z o.o. usuwa dane, gdy:
a) Dane nie są niezbędne dla celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
b) Zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma inne podstawy prawnej przetwarzania
c) Osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych
d) Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
e) Konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
f) Żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

Antal sp. z o.o. określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione Antal sp. z o.o., podejmuje on rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Antal sp. z o.o. informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

12.9. Ograniczenie przetwarzania
Antal sp. z o.o. dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
a) Osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość
b) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
c) Antal sp. z o.o. nie potrzebuje już danych osobowych ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
d) Osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Antal sp. z o.o. zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

W trakcie ograniczenia przetwarzania Antal sp. z o.o. przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Antal sp. z o.o. informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Antal sp. z o.o. informuje osobę odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

12.10. Przenoszenie danych
Na żądanie osoby Antal sp. z o.o. wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Antal sp. z o.o., przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych.

12.11.  Sprzeciw w szczególnej sytuacji
Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Antal sp. z o.o. w oparciu o uzasadniony interes lub o powierzone zadanie w interesie publicznym, Antal sp. z o.o. uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, prawa i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12.12. Sprzeciw przy badaniach naukowy, historycznych lub celach statystycznych
Jeżeli Antal sp. z o.o. prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Antal sp. z o.o. uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonana zadania realizowanego w interesie publicznym.

12.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego
Jeżeli osoba zgłosi względem przetwarzania jej danych przez Antal sp. z o.o. na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Antal sp. z o.o. uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

12.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu
Jeżeli Antal sp. z o.o. przetwarza dane w sposób automatycznym, w tym w szczególności profiluje osoby i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Antal sp. z o.o. zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Antal sp. z o.o., chyba że taka automatyczne decyzja:
a) Jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą, a Antal sp. z o.o. lub
b) Jest wprost dozwolona przepisami prawa lub
c) Opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej osoby

12.15. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

12.16. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

13. MINIMALIZACJA
Antal sp. z o.o dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:
a) Adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania)
b) Dostępu danych
c) Czasu przechowywania danych

13.1. Minimalizacja zakresu
Antal sp. z o.o. zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
Antal sp. z o.o. dokonuje okresowego  przeglądu ilości przetwarzania danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
Antal sp. z o.o. przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design)

13.2. Minimalizacja dostępu
Antal sp. z o.o. stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).
Antal sp. z o.o. stosuje kontrolę dostępu fizycznego.
Antal sp. z o.o. dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.
Antal sp. z o.o. dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zwarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Antal sp. z o.o.

13.3. Minimalizacja czasu
Antal sp. z o.o. wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Antal sp. z o.o, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów produkcyjnych Antal sp. z o.o., jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Antal sp. z o.o. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

14. BEZPIECZEŃSTWO
Antal sp. z o.o. zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Antal sp. z o.o.

14.1. Analiza ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa
Antal sp. z o.o. przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
a) Antal sp. z o.o. zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
b) Antal sp. z o.o. kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
c) Antal sp. z o.o. przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Antal sp. z o.o. analizuje możliwe sytuacje i scenariusze ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
d) Antal sp. z o.o. ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Antal sp. z o.o. ustala przydatności i stosuje takie środki i podejście, jak:
1) Pseudonimizacja
2) Szyfrowanie danych osobowych
3) Inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
4) Środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

14.2. Oceny skutków dla ochrony danych
Antal sp. z o.o. dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie
Antal sp. z o.o. stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Antal sp. z o.o.

14.3. Środki bezpieczeństwa
Antal sp. z o.o. stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.
Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Antal sp. z o.o. i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Antal sp. z o.o.

14.4. Zgłaszanie naruszeń

15. PRZETWARZAJĄCY
Antal sp. z o.o. posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Antal sp. z o.o. opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Antal sp. z o.o. 
Antal sp. z o.o. przyjęła minimalne wymagania co do umowy powierzania przetwarzania danych, której to wzór stanowi załącznik nr 2 – „Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”.
Antal sp. z o.o. rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

16. EKSPORT DANYCH
Antal sp. z o.o. rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

17. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI
Antal sp. z o.o. zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Antal sp. z o.o. odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowania bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Antal sp. z o.o. jest uprawniona do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności.