Ulubione oferty

Regulamin

Niniejszy Regulamin odnosi się do korzystania ze strony Antal.pl (Antal Sp. z o.o.), której właściciel jest firma Antal Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02 – 566 Warszawa, KRS 0000825336, NIP 5252813780.

Aby korzystać ze strony i usług na niej zamieszczonych musisz zgodzić się na Warunki użytkowania. Antal Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Użytkowania, nie możemy umożliwić Ci dostępu do strony internetowej i usług oraz musisz opuścić stronę.

Antal Sp. z o.o. ma prawo odmówić dostępu do strony internetowej (dostęp jest rozumiany jako możliwość korzystania z jakichkolwiek usług i informacji dostępnych za pośrednictwem strony) lub dowolnych jej elementów, z powodów, które uzna za słuszne, w każdym momencie i bez wyjaśnienia.

WARUNKI KORZYSTANIA

Strona nie może być wykorzystana do celów nie zgodnych z prawem. Tym samym, nie wolno umieszczać lub wysyłać za jej pośrednictwem nieścisłych, niekompletnych lub fałszywych informacji (w przypadku kandydata, informacji dotyczących jego biografii).

Nie wolno umieszczać na stronie lub wysyłać za jej pośrednictwem treści w postaci oszczerstw, obelg, gróźb, wulgaryzmów, a także treści nieprzyzwoitych, mogących działać na czyjąś szkodę, jak również jakichkolwiek innych niepożądanych materiałów.

Osoby korzystające ze strony internetowej potwierdzają, iż nie będą zamieszczać na stronie lub przesyłać za jej pośrednictwem materiałów, które zawierają wirusy, inne szkodliwe treści, które mogą interferować w działaniu strony, jak również treści, które modyfikują lub denuncjują informacje, do których modyfikowania i kasowania użytkownik strony nie jest uprawniony.

To samo dotyczy treści, które mogą doprowadzić do zawieszania się strony, a więc o charakterze spamu. Zobowiązują się również, iż nie będą używać żadnych urządzeń standardowych lub w postaci oprogramowania, w celu włamania, wstrzymania lub uszkodzenia, które mogą wpłynąć na działanie strony

Tym samym osoby korzystające ze strony internetowej potwierdzają, że nie będą podejmować żadnych działań, które mogą niekorzystnie wpłynąć na reputację firmy Antal Sp. z o.o. oraz które są znieważające wobec innych osób, mają charakter prześladowań, nadużyć lub gróźb.

DODATKOWO UŻYTKOWNIK

Zapewnia, że zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkich poufne informacje, podawane mu przez Antal Sp. z o.o. .

Nie ponosi opłat za korzystanie z strony internetowej ani innych usług lub funkcjonalności dostępnych na niej.

Musi być świadomy, że możemy wymagać, aby w każdej chwili użytkownik potwierdził swoją tożsamość, adres i dane kontaktowe oraz szczegóły dotyczące obecnego stanu zatrudnienia i tożsamości swojego obecnego pracodawcy. Nieprzestrzeganie przez Ciebie dostarczenia wszelkich informacji wymaganych przez nas w ciągu 14 dni, bez uzasadnionej przyczyny zezwala nam rozwiązać niniejszą Umowę. Dodatkowo:
a) na nasze żądanie powinieneś podać nam takie informacje, w sposób jednoznaczny i zrozumiały oraz potwierdzić, że:
b) wszelkie informacje, które zostały dostarczone do opublikowania na stronie internetowej są dokładne, oraz
c) nie są sprzeczne z niniejszą Umową.
d) Niezastosowanie się przez Ciebie do dostarczenia wszelkich informacji wymaganych przez nas w ramach tego terminu w ciągu 14 dni, bez uzasadnionej przyczyny zezwalają nam rozwiązać niniejszą Umowę.

GROMADZENIE INFORMACJI

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych podczas umieszczania informacji na stronie internetowej lub aplikacji za pośrednictwem strony.

Antal Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji oraz statystyk dotyczące osób, które odwiedzają stronę internetową. Dane mogą być wykorzystane do pomocy na każdym etapie procesu rekrutacyjnego oraz przedstawienia innych specjalistycznych usług poprzez e-mail, telefonicznie lub listownie.

W uzasadnionych przypadkach Antal Sp. z o.o. będzie określać stopień zgodności korzystania ze strony z powyższymi zasadami i ma prawo uniemożliwić korzystanie ze strony lub natychmiast i bez uprzedzenia usunąć ze strony wszelkie treści, które zostaną uznane za niezgodne z zasadami lub z jakiegokolwiek powodu niewłaściwe.

Dane mogą być przekazywane osobom trzecim, które wspomagają proces rekrutacyjny. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Poufności oraz Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Strona internetowa, usługi oraz funkcjonalności oferty Antal Sp. z o.o. są dostarczone bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnych lub domyślnych. Nie dajemy żadnej gwarancji dotyczących poprawnego działania strony oraz innych usług i funkcjonalności umieszczonych na stronie internetowej. Również za przejściową niedostępność strony związaną z jej konserwacją, usprawnianiem lub z zagadnieniami technicznymi pozostającymi poza kontrolą.

Wszystkie aspekty strony internetowej mogą ulec zmianie, zawieszeniu, przerwaniu w dowolnym momencie, włącznie z dostępem do jakichkolwiek form, baz danych, innych treści. Antal Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek do warunków określających sposób korzystania ze strony internetowej w dowolnym czasie, poprzez zamieszczenie tych zmian w punkcie zawierającym regulamin korzystania ze strony internetowej. Użytkownicy zobowiązują się zaakceptować nowe warunki, podczas korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości , że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub przeinaczenia w materiałach, które zostały otrzymane przez nas w dobrej wierze do umieszczenia na stronie internetowej.

Antal Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody pojawiające się ze strony osoby polegającej na informacjach zawartych na stronie internetowej lub wykorzystującej te informacje. Firma Antal Sp. z o.o. nie będzie zobligowana do zadośćuczynienia wobec osoby, która poniosła stratę w odniesieniu do:
a) dochodu, korzyści płynących z kontraktu, aktualnego i antycypowanego wynagrodzenia, uniemożliwienia realizowania perspektyw i możliwości zawodowych, wykorzystania kapitału pieniężnego lub przewidywanych oszczędności, rozwoju biznesu, wartości firmy, podważenia reputacji, deformacji danych, aspektu czasowego zarządzania i administracji, poniesionych kosztów prawnych lub innych kosztów zawodowych.
b) jakichkolwiek pośrednich strat lub szkód, niezależnie od przyczyny (włącznie z ograniczeniem wynikającym z wprowadzenia w błąd, zaniedbania, naruszenia kontraktu lub naruszenia regulaminowych obowiązków, innych przewinień) będących pośrednią lub bezpośrednią konsekwencją treści występujących na stronie. Niezależnie od tego, żaden z powyższych aspektów ograniczeń odpowiedzialności nie znosi i nie wyklucza odpowiedzialności Antal Sp. z o.o. w przypadku defraudacji, obrażeń lub śmierci powstałych na skutek zaniedbań lub złamania prawa.

Antal Sp. z o.o. nie udzielenia gwarancji na to, że potencjalny pracodawca lub klient wyrazi zainteresowanie odnośnie informacji o danym kandydacie lub, że potencjalny kandydat będzie w stanie spełnić oczekiwania pracodawcy lub klienta. Antal Sp. z o.o. nie jest stroną i nie udziela gwarancji w odniesieniu do finalnych warunków i terminów jakiegokolwiek spotkania zaistniałego za pośrednictwem strony. Natomiast podejmuje wszelkie racjonalne i uzasadnione starania, aby upewnić się, że w zaistniałej sytuacji gwarancja na to, iż pracodawca lub klient zachowa informacje lub dane dotyczące kandydata jako poufne, nie leży w obowiązkach Antal Sp. z o.o. .

LINKI DO INNYCH STRON

Strona ta zawiera połączenia z zewnętrznymi stronami, więc użytkownik może skorzystać z wielu automatycznych linków, do innych, potencjalnie interesujących go stron internetowych. Antal Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści, które są zawarte na tych stronach, gdyż nie zobowiązuje się do ich rewidowania i zatwierdzania, jak również nie gwarantuje, iż łącza z tymi stronami są sprawne i aktualne. Użytkownicy strony korzystają z linków całkowicie na własną odpowiedzialność.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie informacje, loga, znaki towarowe lub inne treści podlegające pod prawa autorskie zawarte na tej stronie są chronione prawami autorskimi Antal Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe, logo, oprogramowanie lub inne jego prawa własności intelektualnej są wyłączną własnością Antal Sp. z o.o.

Użytkownik nie może pobierać ani kopiować lub wydrukować jakiejkolwiek zawartości strony internetowej. Kopiowanie w celach biznesowych lub reklamy jest zabronione, jak również fabrykowanie, wykorzystywanie fragmentów lub jakiekolwiek formy manipulacji. Usiłowanie odszyfrowania, demontowania lub modyfikowania oprogramowania, kodowania informacji zawartych na stronie oraz umieszczanie treści, które naruszają prawo własności intelektualnej jest zabronione.

Antal.pl jest stroną należącą do Antal Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Puławska 2, 02 – 566 Warszawa, firmy zarejestrowanej w Polsce, pod nr. KRS: 0000825336, NIP: 5252813780.