Facebook Pixel

Ulubione oferty

2/3 polskich start-upów potrzebuje wsparcia inwestycyjnego. Wyniki raportu „Rynek akceleracji w Polsce”

Finansowanie, skalowanie i budowanie zespołu to trzy kluczowe wyzwania, z którymi mierzą się rodzime start-upy – wynika z najnowszego raportu „Rynek akceleracji w Polsce” przygotowanego przez Antal i Akces NCBR. Aż 2/3 młodych firm potrzebuje wsparcia inwestycyjnego. Pęknięcie „start-upowej bańki” jeszcze nie nastąpiło, ale zdecydowanie nadeszło pogorszenie zainteresowania inwestorów polskim rynkiem. Remedium na trudne czasy mogą być programy akceleracyjne oferujące nie tylko wsparcie w postaci grantów, ale także zapewniające narzędzia, które znacząco wpływają na stabilność finansową start-upów.

Antal wraz z Akces NCBR opracował raport „Rynek akceleracji w Polsce” ukazujący przebieg rozwoju innowacyjnych podmiotów, ich potrzeby oraz sposoby ich zaspokojenia. Jest to pierwszy raport kompleksowo opisujący ekosystem wsparcia start-upów w Polsce. Celem badania była nie tylko próba opisania i sklasyfikowania polskiego środowiska akceleracji start-upów w perspektywie innych możliwości wpierania i finansowania tego typu przedsiębiorstw, ale także wyróżnienie kluczowych komponentów skutecznego programu akceleracyjnego. 


Według najnowszej Mapy Ekosystemu PFR, Polska może pochwalić się liczbą ponad 3300 start-upów, kraj wykazuje dynamiczny rozwój, z kwartalnym przyrostem sięgającym około 6% i ma szansę stać się znaczącym graczem na arenie międzynarodowej. Start-upy operujące na polskim rynku skoncentrowane są głównie na działaniach związanych z nowymi technologiami. Aż 39% z nich skupia się na obszarze SaaS, co oznacza dostarczanie oprogramowania w formie usługi. Aplikacje internetowe stanowią pole działania dla 36% start-upów, podczas gdy 26% koncentruje się na rozwiązaniach mobilnych. Większość polskich start-upów zatrudnia nie więcej niż 10 pracowników, co stanowi ponad 50% ogółu. Około 30% firm ma już skład zespołu przekraczający 10 osób. 16% właścicieli startupów nie zatrudnia nikogo. 

Wyzwania i perspektywy polskiej sceny start-upowej 

Krajowy rynek start-upów ma swoje specyficzne cechy i wyzwania. Z badania zrealizowanego przez Antal i Akces NCBR wynika, iż start-upy funkcjonują w warunkach o bardzo dużej niepewności. Większość z nich funkcjonuje na rynku do pięciu lat. Prawie 20% startupów działa natomiast przez więcej niż pięć lat, co potwierdza, że mają one w znacznej mierze charakter tymczasowych i dynamicznie zmieniających się organizacji. Niewielki odsetek start-upów to firmy, które przetrwały na rynku przez dłuższy czas. 

Wyniki badania pokazały, iż największymi wyzwaniami dla polskich start-upów są: pozyskanie inwestycji (66%), brak środków na działania operacyjne (63%) oraz wysokość inwestycji wymagana do wdrożenia (34 %) oraz budowanie zespołu (18%). Od twórców programów wsparcia, którzy odpowiadają na potrzeby start-upów, zależeć będzie kształt ekosystemu w najbliższych latach.  

W obliczu dynamicznego rozwoju start-upów, elementem nieodzownym stają się strategiczne decyzje dotyczące skalowania biznesu. Niezwykle ważne jest utrzymanie równowagi między szybkim wzrostem a zachowaniem elastyczności operacyjnej. W tym kontekście, kluczowe znaczenie nabiera budowanie silnych podstaw w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, technologią i finansami. Jednocześnie, ważne jest, aby proces skalowania nie doprowadził do utraty unikalnej kultury organizacyjnej, która często stanowi o sile i różnorodności firmy – mówi Artur Skiba, prezes Antal.  


Trzy kroki do programu, który faktycznie umożliwi rozwój startupów 

Aby umocnić pozycję Polski jako kluczowego gracza w sektorze start-upowym, niezbędne jest dalsze rozwijanie komponentów skutecznego programu akceleracyjnego. W raporcie „Rynek akceleracji w Polsce” zostały wyróżnione trzy obszary, wokół których skupione powinno być wsparcie dla start-upów. Po pierwsze, obszar wsparcia finansowego, na który składają się: inwestycje, działalność operacyjna, finansowanie prac B+R, wdrożenia. Po drugie, obszar edukacji biznesowej, tj. warsztaty i szkolenia, mentoring biznesowy, networking, team building. Po trzecie, obszar wyjścia na rynki zagraniczne i konkurencyjności.  

Właściwe pozyskanie i zarządzanie pieniędzmi może być kluczowe w osiąganiu lepszych wyników, na co wpływ mają: zespół, klienci i produkt. Działalność operacyjna i możliwość jej finansowania wpływają na wszystkie te  obszary. Choć tak bardzo potrzebne granty i dofinansowania - ponad 90% badanych wskazuje je jako najważniejszą formę wsparcia start-upu, mogą częściowo wspierać pewne obszary tejże działalności, to powodzenie działania firmy warunkuje jej uniezależnienie się od środków pomocowych i samofinansowanie. Aby przezwyciężyć te wyzwania, start-upy często poszukują alternatywnych źródeł pozyskiwania wsparcia, takich jak inwestorzy, aniołowie biznesu, fundusze venture capital, konkursy start-upowe lub programy akceleracyjne. Te formy pomocy wskazało 66% respondentów badania. Ważne jest także skoncentrowanie się na efektywnym zarządzaniu środkami pieniężnymi oraz elastyczności w dostosowywaniu strategii działania do dostępnych zasobów – mówi Adam Iwan, prezes Akces NCBR


Wymienione obszary pełnią funkcję pewnego rodzaju drogowskazu dla instytucji wspierających start-upy, zarówno w perspektywie finansowej, jak i merytorycznej. Wskazane elementy wymagają adekwatnego dostosowania oferty, która przygotuje założycieli start-upów merytorycznie i finansowo, aby rozwinąć start-up pod kątem biznesowym i technologicznym. Istotną rolę odgrywa odnalezienie się founderów w roli przedsiębiorcy – nie tylko skupionego na produkcie, ale też przedsiębiorcy-lidera, który będzie gotowy biznesowo na wprowadzenie produktu na konkurencyjny rynek i będzie w stanie zarządzać swoim zespołem. 

Akceleracja w ekosystemie wsparcia odgrywa istotną rolę, będąc na styku z jednej strony wczesnej fazy pomysłu, zazwyczaj efektu prac B+R, a z drugiej strony produktu wdrażanego pozyskującego kolejne rundy finansowania.  Odpowiednia akceleracja pozwoli founderowi na wykształcenie kompetencji przedsiębiorcy-biznesmana, który jest gotowy na to, aby przygotować produkt konkurencyjny międzynarodowo, innowacyjny, a na dodatek atrakcyjny nie tylko dla klientów, ale i inwestorów – mówi Adam Iwan, prezes Akces NCBR. 

Poszczególne cele i efekty akceleracji w perspektywie akceleratora mogą mieć mniejsze lub większe znaczenie w rozumieniu sukcesu w porównaniu do opinii start-upów. Z punktu widzenia start-upów to zdobycie inwestycji jest efektem najbardziej pożądanym. Natomiast przy akceleracji najczęściej zakładano wdrożenie pomysłu. 


Rozwijanie ekosystemu start-upów w Polsce, finansowanie, mentoring, promocja oraz uproszczenie procedur są niezbędnymi czynnikami przyczyniającymi się do sukcesu i kompleksowego wsparcie start-upów Polska ma potencjał, ale wymaga dalszych działań, aby wspierać wzrost i innowacyjność polskich przedsiębiorstw. 


 


Metodologia  

Badanie zostało zrealizowane za pomocą badania ankietowego start-upów i akceleratorów, analizy jakościowej ustandaryzowanych wywiadów z założycielami start-upów, mentorami i ekspertami ekosystemowymi oraz desk researchu. Raport do pobrania: https://antal.pl/wiedza/raport/rynek-akceleracji-w-polsce  

____________

O Antal  

Antal jest wiodącą firmą w regionie CEE, zajmująca się dostarczaniem rozwiązań w zakresie rekrutacji stałych, consultingu HR oraz outsourcingu. U podstaw naszego sukcesu leży wysoka jakość oferowanych usług oraz ludzie, których kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 26 lat działalności firmy. Tworzymy metody i narzędzia, które przewyższają oczekiwania klientów i standardy rynkowe, będąc jednocześnie liderem zrównoważonej transformacji w branży. 

Oferujemy naszym partnerom biznesowym wiedzę i doświadczenie ekspertów z 10 głównych sektorów, w ramach których zapewniamy usługi dopasowane do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań. Branżowe ukierunkowanie konsultantów sprawia, że są oni nie tylko skutecznymi rekruterami, ale także wykwalifikowanymi doradcami, posiadającymi unikalną wiedzę na temat nowoczesnych narzędzi oraz najnowszych trendów na rynku pracy.  

Zakres naszego wsparcia jest bardzo szeroki – od realizacji kompleksowych procesów rekrutacji stałej, poprzez outsourcing usług, w tym RPO i contracting, aż po działania Employer Branding, HR Consulting, a także świadczenie kompleksowej usługi badań i analizy rynku.  

www.antal.pl  

https://www.linkedin.com/company/antalpoland  


O Akces  

Akces NCBR Spółka z o. o. („Akces”)  została zawiązana w grudniu 2021 roku przez NCBR jako narzędzie realizacji zadań ustawowych NCBR w zakresie wspierania i finansowania działań przygotowujących do wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wsparcia rozwoju kadry, pobudzania inwestycji przedsiębiorców w działalność naukową oraz zwiększania udziału polskich podmiotów w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych.  

Podstawowym celem Akces jest wsparcie i finansowanie komercjalizacji innowacyjnych projektów będących wynikiem badań naukowych (B+R) oraz prac rozwojowych. Wsparcie to realizowane jest między innymi poprzez programy akceleracyjne, które scharakteryzować można jako horyzontalne- otwarte dla wszystkich innowacji oraz wertykalne- skierowane branżowo, dziedzinowo lub sektorowo.  Programy akceleracyjne dedykowane dla start-upów na poziomach TRL 3-8 zawierają unikalne na rynku polskim połączenie trzech kluczowych elementów: mentoringu, grantu i inwestycji.  

Mentoring biznesowy o wartości 100 tys. zł obejmuje przeprowadzenie konsultacji merytorycznych realizowanych przez doświadczonych ekspertów- praktyków biznesu, biznesmanów czy managerów. Ich celem jest bezpośrednie wsparcie start-upów w osiąganiu celów biznesowych poprzez przygotowanie i realizację „szytej na miarę” strategii biznesowej, dzięki czemu kolejny etap akceleracji, jakim jest wsparcie finansowe w formie bezzwrotnego granu w wysokości 300 tys. złotych ma charakter wykonawczy. Synergiczne połączenie tych dwóch komponentów w efekcie skutecznie realizuje potrzeby startupów w osiąganiu celów wdrożeniowych, pozyskiwaniu inwestycji, jak też wspiera ich umiędzynarodowienie. Wartością dodaną i unikatową na rynku polskich akceleratorów jest możliwość pozyskania przez beneficjentów dodatkowego finansowania poprzez inwestycję kapitałową Akces, która dopełnia wsparcie w obszarach potrzeb zaadresowanych w raporcie.   

Ponadto Akces realizuje działania post-akceleracyjne w celu wsparcia dalszej ścieżki rozwoju beneficjentów (np. pozyskaniu finansowania, komercjalizacji innowacji) poprzez pomoc w budowaniu i wzmacnianiu sieci kontaktów biznesowych z funduszami VC, Aniołami Biznesu, korporacjami, jak też ośrodkami przemysłowymi, co dodatkowo stanowi wartość dodaną dla start-upów związaną z potrzebą networkingu w ekosystemie innowacji.  W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu: 

Martyna Petrus, PR Specialist Antal 

mail: martyna.petrus@antal.pl  

tel. 664 926 909   

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem:

Podobne artykuły

Co trzeci z nich zarządza budżetem przekraczającym 50 mln zł i są pożądani bardziej niż programiści – kim są menedżerowie ds. zakupów?
Aktualności 17 czerwca 2024

Co trzeci z nich zarządza budżetem przekraczającym 50 mln zł i są pożądani bardziej niż programiści – kim są menedżerowie ds. zakupów?

Szczecin drugim najlepszym miastem do życia w Polsce – wyniki badania BEAS
Aktualności 21 maja 2024

Szczecin drugim najlepszym miastem do życia w Polsce – wyniki badania BEAS

Dzień Europy – czy pracownicy i pracodawcy mają powody do świętowania?
Aktualności 9 maja 2024

Dzień Europy – czy pracownicy i pracodawcy mają powody do świętowania?

Katowice na podium z potencjałem biznesowym – wyniki badania BEAS
Aktualności 25 kwietnia 2024

Katowice na podium z potencjałem biznesowym – wyniki badania BEAS

Product Owner - zarobki i opis stanowiska
Aktualności 18 kwietnia 2024

Product Owner - zarobki i opis stanowiska

Wrocław kluczowym graczem na mapie europejskich inwestycji – wyniki badania BEAS
Aktualności 11 kwietnia 2024

Wrocław kluczowym graczem na mapie europejskich inwestycji – wyniki badania BEAS

Kontroler finansowy jakie zarobki i czym się zajmuje?
Aktualności 11 kwietnia 2024

Kontroler finansowy jakie zarobki i czym się zajmuje?

Aktualności 28 marca 2024

Kraków w czołówce polskich miast przyciągających inwestorów – wyniki raportu BEAS

Poznań jako czwarte miasto rozważane pod kątem nowych inwestycji – wyniki raportu BEAS
Aktualności 6 marca 2024

Poznań jako czwarte miasto rozważane pod kątem nowych inwestycji – wyniki raportu BEAS

Lublin z dużą dynamiką rozwoju – wspiera innowacyjność i przyciąga inwestorów
Aktualności 28 lutego 2024

Lublin z dużą dynamiką rozwoju – wspiera innowacyjność i przyciąga inwestorów

Łódź polskim talent poolem – wzrost zatrudnienia, wyspecjalizowana kadra i nowe inwestycje w 2024 roku
Aktualności 20 lutego 2024

Łódź polskim talent poolem – wzrost zatrudnienia, wyspecjalizowana kadra i nowe inwestycje w 2024 roku

Dobre prognozy dla pracowników - Trójmiasto na pierwszym miejscu kluczowych ośrodków inwestycyjnych w Polsce
Aktualności 19 lutego 2024

Dobre prognozy dla pracowników - Trójmiasto na pierwszym miejscu kluczowych ośrodków inwestycyjnych w Polsce

Artykuły

Przeglądaj wszystkie